تنباکو بلومیس آس پلاس

  • سبک
  • ویژه بانوان
  • کام دهی فوق العاده عالی
  • طعمی خوش