تنباکو بلوبری آس پلاس

  • سبک
  • طعمی خوش
  • کام دهی بسیار عالی
  • مخصوص بانوان