تنباکو نعنا آس پلاس

  • سبک
  • خنک
  • کام دهی خوب
  • مناسب ترکیب کردن با تنباکو های دیگر