تنباکو هندوانه - 50 گرمی

  • کام دهی بسیار خوب
  • طعمی خاص و متفاوت
  • سبک
  • مناسب برای هر ذورهمی